Το πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο Νεάπολις στην Κύπρο

Ποιοι είμαστε

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου ιδρύθηκε το 2007 και δέχθηκε φοιτητές για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 2010. Είναι το μόνο πανεπιστήμιο στην Πάφο. Βρίσκεται στο τέλος της Λεωφόρου Δανάης στην τουριστική περιοχή της Πάφου ελάχιστα μέτρα από την όμορφη παραλιακή ζώνη . Ως ένα νέο πανεπιστήμιο έχει υιοθετήσει τις νέες τεχνολογίες και μεθόδους μάθησης έτσι ώστε οι σπουδαστές να μπορούν να έχουν τον παραγωγικό χρόνο που θα τους εξοπλίσει για επιτυχή σταδιοδρομία και εκπλήρωση των στόχων τους που έχουν θέσει στη ζωή τους.

Τι αναμένουμε από εσάς

Κατά τη διάρκεια του χρόνου σας εδώ, σε ένα μεταπτυχιακό είτε σε ένα προπτυχιακό πρόγραμμα, θα πρέπει να παρακολουθείτε διαλέξεις και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με το πρόγραμμα και να λειτουργήσετε είτε ατομικά είτε ομαδικά, προκειμένου να ανταποκριθείτε στις εργασίες που θα σας ανατεθούν. Το Πανεπιστήμιο δίνει μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη της πνευματικής αυτονομίας των φοιτητών και έχει θέσει σε εφαρμογή ένα συμβουλευτικό σύστημα προκειμένου να τους βοηθήσει να επιτύχουν τα παραπάνω.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα 13 εβδομάδων διδασκαλίας το κάθε ένα. Στο τέλος κάθε εξαμήνου, υπάρχει μια περίοδος αξιολόγησης στην οποία οι μαθητές παρακάθονται σε γραπτές εξετάσεις. Μερικά μαθήματα έχουν πρόσθετες απαιτήσεις το καλοκαίρι.

Το Όραμα μας

Η ανάπτυξη ενός ανθρωποκεντρικού εκπαιδευτικού οργανισμού, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, του οποίου τα μέλη εργάζονται συλλογικά για την εξέλιξη της κοινωνίας μέσα από τη διδασκαλία, την έρευνα και την κοινωνική δράση

Η Αποστολή μας

Παροχή στους φοιτητές μας υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης

Δημιουργία και η διάδοση γνώσης, μέσω της έρευνας

Συμβολή στην ανάπτυξη της οικονομικής και πολιτιστικής ζωής της κοινωνίας μας

Οι Αξίες μας

  • Ακεραιότητα
  • Αριστεία
  • Συνεργασία
  • Καινοτομία
  • Αλληλοσεβασμός
  • Αλληλεγγύη
9

Αξιολογήσεις και Κατοχύρωση

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου λειτουργεί με βάση τον σχετικό νόμο περί ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Πανεπιστήμιο έλαβε την Τελική Άδεια Λειτουργίας του από την ΕΑΙΠ (Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων) και παραμένει σαν σταθερό όραμα του Πανεπιστημίου Νεάπολις η εδραίωση του κύρους του ως πρωτοπόρου Ιδρύματος στον τομέα της διδασκαλίας και της έρευνας, και αφετέρου η σημαντική συνεισφορά του στην εκπαιδευτική και πολιτιστική ζωή της Πάφου

Άδεια Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου

Τον Οκτώβριο του 2007 το Πανεπιστήμιο ενεγράφη στο Μητρώο των Πανεπιστημίων του Υπουργείου Παιδείας μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Τον Ιούνιο του 2010 το Πανεπιστήμιο πήρε την αρχική άδεια λειτουργίας. Η απόφαση λήφθηκε μετά από θετική εισήγηση της Ε.Α.Ι.Π. Από το 2015 το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου έλαβε την Τελική Άδεια Λειτουργίας του από την ΕΑΙΠ

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου είναι πλήρως αναγνωρισμένα από την Κυπριακή Δημοκρατία και από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης και αφού έτυχε ενδελεχούς αξιολόγησης, αναγνωρίστηκε από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) της Ελλάδας ως Ομοταγές Ίδρυμα προς τα ελληνικά ΑΕΙ, τον Ιούλιο του 2012.

Επισημαίνεται ότι τα προγράμματα της Αρχιτεκτονικής και του Real Estate είναι αναγνωρισμένa από το Επαγγελματικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.). Το μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Real Estate έχει εξασφαλίσει, επιπλέον, και την πιστοποίηση από το Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

Αντίστοιχες αναγνωρίσεις υπάρχουν και για τα άλλα προγράμματα σπουδών που συνδέονται με επαγγελματικά σώματα.